متناسب انتخابی نظام ۔۔۔۔۔ موجود حالات کا تقاضہ

72